Regulamin konkursu Gdzie student zakuwa

REGULAMIN KONKURSU
„Gdzie student zakuwa”

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Organizatorem konkursu „Gdzie student zakuwa” jest E-kleks.pl, ul. Warszawska 22, 87-100 Toruń, NIP 000-000-00-00.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs potrwa w terminie od dnia 10.10.2013r. do dnia 10.11.2013r.
 4. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie profilowej w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/PartnerXXIKleks (zwanej dalej stroną profilową).

 

Uczestnicy konkursu

§ 2

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs skierowany jest do fanów strony profilowej.
 2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu z udziału w konkursie, w przypadku podjęcia przez uczestnika działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

 

Przebieg konkursu

§ 3

 1. Konkurs polega na zaprezentowaniu miejsca, w którym „student zakuwa”. Na prezentację musi składać się zdjęcie miejsca, w którym „student zakuwa”. Na prezentację może również składać się krótki opis tego miejsca (opis nie jest wymagany). Ocenie podlegać będzie kreatywność, oryginalność tego miejsca, a nie jakość zdjęcia.
 2. Zdjęcie i opis miejsca stanowią pracę konkursową.
 3. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien nadesłać pracę konkursową na adres mailowy: w terminie od dnia 10.10.2013r do dnia 27.10.2013r.
 4. Dnia 28.10.2013r. organizator konkursu wybierze zdjęcia najciekawszych miejsc. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie profilowej.
 5. W dniach od 28.10.2013r. do 10.11.2013r. odbędzie się głosowanie internautów na najciekawsze miejsce do zakuwania, spośród zdjęć opublikowanych na stronie profilowej. Głosować mogą wszyscy internauci przez kliknięcie znacznika „lubię to” pod wybranym zdjęciem. Każdy internauta może oddać głos na dowolną ilość nadesłanych i opublikowanych prac konkursowych.
 6. W dniu 12.11.2013r. nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu.

 

Nagrody, zasady ich przyznawania oraz wydawania

§ 4

 1. Nagrodą główną konkursu jest zegarek marki Casio. Zwycięzca wybierze zegarek, spośród dwóch modeli:

a) model damski: Casio LTP-1342D-4C;

b) model męski: Casio AW-80D-7A

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania dodatkowych nagród specjalnych, w tym dodatkowych nagród dla pozostałych finalistów.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.
 3. Wizualizacje nagród zamieszczone w Internecie lub na jakichkolwiek materiałach promocyjnych czy reklamowych dotyczących konkursu, mają wyłącznie charakter poglądowy, a ich wygląd może nieznacznie różnić się od nagród ostatecznie przekazanych zwycięzcom.
 4. Wartość otrzymanej nagrody stanowi przychód Uczestnika Konkursu. Obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku spoczywa na Uczestniku.
 5. Nagrody zostaną przyznane na podstawie ilości zebranych znaczników „lubię to” na stronie profilowej organizatora.
 6. Organizator w terminie 7 dni od zakończenia konkursu skontaktuje się ze zwycięzcą (lub zwycięzcami). Uczestnik konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od kontaktu organizatora przesłać wszystkie dane, niezbędne do wydania nagrody. W terminie 14 dni od otrzymania danych niezbędnych do wydania nagrody organizator wyśle nagrodę do zwycięzcy.
 7. Koszty przekazania nagród ponosi organizator konkursu, przy czym wskazany adres musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawa autorskie

§ 5

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, iż praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej lub jej elementów oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu, zobowiązuje się do:

a)      nieodpłatnego przeniesienia na organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wyłączną licencję (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z pracy konkursowej lub jej części;

b)      nieodpłatnego przeniesienia na organizatora prawa dokonywania wszelkich opracowań pracy konkursowej, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości pracy konkursowej lub jej pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania lub korzystania z pracy konkursowej oraz jej pojedynczych fragmentów, a także prawo do nieoznaczania pracy konkursowej informacjami identyfikującymi jej twórcę;

c)       niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy konkursowej oraz do upoważnienia organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do pracy konkursowej.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez uczestnika konkursu ich praw w związku ze zgłoszeniem pracy konkursowej.

 

Dane osobowe

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z prowadzeniem konkursu, w szczególności w celu przekazania nagrody, a także w celach marketingowych lub reklamowych.
 3. Uczestnik konkursu, akceptując treść niniejszego Regulaminu, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych przez administratora na potrzeby wymienione w § 6 ust. 2.
 4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Odpowiedzialność oraz reklamacja

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów lub innych materiałów stworzonych przez uczestników konkursu w związku z konkursem, zamieszczanych w Internecie, szczególnie na stronie profilowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników podejmowane wobec innych uczestników konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o prawie do nagrody oraz za brak możliwości dostarczenia nagrody z powodu podania przez uczestnika błędnych danych adresowych lub danych do kontaktu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z konkursem mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby organizatora, wskazany w regulaminie, przez cały czas trwania konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, przy czym organizator rozpatrzy tylko te reklamacje, które wpłynęły do siedziby organizatora nie później, niż do dnia 30.11.2013r. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym, nie będą rozpatrywane i uznawane przez organizatora.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane (organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku, nie będzie zawierała wymienionych niżej elementów):

a)      imię i nazwisko uczestnika konkursu;

b)      adres do korespondencji;

c)       szczegółowe wskazanie podstaw reklamacji;

d)      żądania uczestnika konkursu;

e)      szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań uczestnika.

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Organizator poinformuje uczestnika konkursu o zajętym stanowisku w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości

 

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników konkursu na stronie profilowej oraz na stronie e-kleks.pl, a także w siedzibie organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu w granicach prawem dopuszczalnych. Zmiany regulaminu nie wpłyną na nabyte przez uczestników prawa. Organizator poinformuje uczestników o zmianach regulaminu na co najmniej 2 dni przed wejściem w życie. Uczestnik konkursu, który nie wyrazi zgody na zmianę postanowień regulaminu może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez powiadomienie organizatora o swojej decyzji.
 4. Podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w konkursie, upoważnia organizatora do wyeliminowania uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody, nawet przy spełnieniu innych warunków przewidzianych postanowieniami regulaminu.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, uczestnik może zwrócić się do organizatora o wyjaśnienie jego postanowień
 6. Jakiekolwiek spory związane z konkursem, uczestnik i organizator będą rozstrzygać w sposób ugodowy, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w taki sposób, sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pozwanego.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 


Siedziba firmy

E-kleks.pl
,
ul. Warszawska-7a
87-100 Toruń
tel. (56) 876-435-67
fax (56) 658-41-65
e-mail: [email protected]
NIP: 000-000-00-00

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 17.00

Oddziały

Biuro Handlowe w Kaliszu
ul. Pułaskiego 41
62-800 Kalisz
tel. 876-435-67
[email protected]

Biuro Handlowe w Gdańsku
ul. Załogowa 17
80-557 Gdańsk
e-mail: [email protected]
tel. 877-445-68

Akceptujemy płatności payu Certyfikat