Regulamin

                   Regulamin Sklepu Internetowego

                 e-kleks ,

 

 

I. Postanowienia ogólne

                                                                

1.    Sklep Internetowy działający pod adresem e-kleks.pl, prowadzony jest przez

       e-kleks , z siedzibą w Toruniu

       (87-100 Toruń) przy ul. Warszawska pod numerem 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 

       przez Sąd  Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

       KRS 00000 000000000, NIP 000-000-00-00, REGON 000000000, e–mail: [email protected], numer

       telefonu: (56) 876-435-67.

2.    Regulamin niniejszy określa zasady i warunki  zamawiania i sprzedaży usług i towarów oferowanych

       przez E-kleks.pl , za pośrednictwem Sklepu 

       internetowego, zwanego dalej Sklepem internetowym.

3.    Regulamin niniejszy nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.    Wszelkie elementy serwisu internetowego i strony internetowej Sklepu internetowego są przedmiotem

       wyłącznych majątkowych praw autorskich E-kleks.pl , Wiesław

       i podlegają ochronie prawnej.

5.    Oferta Sklepu internetowego skierowana jest do wszystkich potencjalnych Klientów.

6.    Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczyspolitej

       Polskiej. Wszelkie umowy zawierane w wyniku złożonego zamówienia zawierane są w języku polskim

       oraz według prawa polskiego.

7.    e-kleks dokonując sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem

       Sklepu jest podmiotem świadczącym usługi drogę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

       2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr .144,poz.1204 ze zm.).

8.    Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie e-kleks.pl są cenami wyrażonymi w

       złotych polskich (zł) i nie zawierają podatku od towarów  i usług (VAT). Cena nie uwzględnia kosztów wysyłki

       i obsługi zamówienia.

9.   Transakcje zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są umowami sprzedaży, zaś ich

       potwierdzeniem  jest faktura VAT lub paragon fiskalny, dostarczone Klientowi wraz z dostawą

       zamówionego towaru.

10.  Złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego traktowane jest jako złożenie

       zamówienia na piśmie i oznacza akceptację przez Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego w brzmieniu

       obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. Klient zobowiązuje, że wszelkie podane przez Klienta dane

       w związku ze złożeniem zamówienia są kompletne i zgodne z prawdą, i nie naruszają praw osób trzecich.

 

 

II. Ochrona danych osobowych

 

1.   Sklep internetowy zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych udostępnionych przez Klientów

      w bezpieczny sposób uniemożliwiając do nich dostęp osobom nieuprawnionym. W tym celu Sklep

      internetowy zapewnia standard i warunki przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów

      zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

      (t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.   Klient dokonując rejestracji w Bazie Klientów Sklepu internetowego wyraża zgodę na przechowywanie i

      przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego wykonania umowy. Sklep internetowy uprawniony

      jest do korzystania z powierzonych mu danych osobowych Klienta wyłącznie, w celu:  

      1/ realizacji złożonego zamówienia, kontaktów w ramach serwisów i reklamacji;

      2/ w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, także w celu informowania o nowych produktach,

          usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

3.   Dane osobowe nie są udostępnianie innym podmiotom dla celów marketingowych.

4.   Każdy Klient Sklepu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych z możliwością ich

      poprawiania, dokonania zmiany oraz do żądania ich usunięcia. Dostęp do danych osobowych jest możliwy

      po zalogowaniu się w Sklepie internetowym na stronie e-kleks.pl .

5.   Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy

      obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

III. Oferta Sklepu

 

1    Sklep internetowy oferuje do sprzedaży produkty branży papierniczo-biurowej, szkolnej, materiały

      eksploatacyjne oraz świadczy usługę graweru zgodnie z przedstawioną ofertą katalogową Sklepu.

2.   Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, wszelkie

      materiały informacyjne i reklamowe, informacje zamieszczone na stronie internetowej e-kleks.pl

      kierowane przez e-Kleks Sp.j. , do odbiorców i

      potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie

      zaproszeniem do podjęcia rokowań.

3.   Zdjęcia produktów stanowią wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą w szczegółach różnić się od

      rzeczywistego wyglądu przedmiotu, co nie zmienia jakości produktu.

4.   Przedmiotem sprzedaży są wyłącznie produkty przedstawione w Sklepie internetowym w momencie

      złożenia zamówienia przez Klienta.

5.   Wszystkie produkty oferowane przez Sklep internetowy są nowe. Do produktu w opakowaniu

      jednostkowym lub zbiorczym załączona jest instrukcja o nazwie towaru, przeznaczeniu i

      zastosowaniu, producencie lub importerze oraz gwarancja producenta, chyba, że o gwarancji inaczej podano

      w opisie produktu. W pozostałych przypadkach informacja taka znajduje się przy opisie towaru na

      stronie internetowej Sklepu internetowego.

6.   Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie e-kleks.pl są wiążące przy złożeniu

      przez Klienta zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego. Nie dotyczy to produktów, które nie

      znajdują się na stanie towarowym Sklepu, o czym Klient zostanie poinformowany.

7.   Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania

     nowych produktów do oferty Sklepu przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach

     Sklepu, a także prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

     Jeżeli zmiany dotyczą produktów  zamówionych przez Klienta, Klient zostanie poinformowany o takiej

     zmianie. W takim przypadku Sklep na żądanie Klienta zwraca całą otrzymaną kwotę za zakupy.

     W przypadku przejściowego braku zamówionego towaru Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez

     spełnienie świadczenia zamiennego, informując jednocześnie Klienta o prawie nie przyjęcia zamiennego

     produktu oraz o prawie odstąpienia od umowy i o uprawnieniu zwrotu towaru na koszt Sklepu internetowego.

8.  Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zamawiane przez klienta towary nie

     widnieją fizycznie na stanie magazynowym sklepu.

 

IV. Formy zapłaty ceny za towar

 

1.  Zapłata ceny za zamówiony produkt następuje przelewem na konto lub gotówką przy odbiorze  (dostawa za pobraniem).

     Należność pobiera kurier na podstawie faktury VAT.

2.  Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki towaru, jeśli zajdzie taka potrzeba.

3.  Sklep internetowy zastrzega sobie wybór wysyłki towaru przy opcji "dostawa e-kleks.pl" wyłącznie dla stałych kontrahentów

     objętych umową handlową.

   

V. Składanie zamówień. Realizacja zamówienia  

 

1.  Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę e-kleks.pl

     po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez Klienta w Bazie Klientów Sklepu.

2.  W przypadku wystąpienia trudności z rejestracją lub zalogowaniem się przez Klienta na stronie Sklepu

     należy kontaktować się z konsultantem Biura Obsługi Klienta pod e-mail [email protected].

3.  Rejestracji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej w Bazie Klienta Sklepu może dokonać osoba

     fizyczna, która jest należycie umocowana do dokonywania w imieniu reprezentowanego podmiotu

     czynności związanych z rejestracją i złożeniem zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.  Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

5.  Przyjęcie potwierdzonego zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży o

     treści wiążącej obie strony transakcji, która zawiera między innymi następujące informacje: datę przyjęcia

     zamówienia, przedmiot umowy i jego cenę, formę i termin zapłaty ceny, koszty wysyłki,

     przewidywany termin i sposób dostawy, nazwę firmy kurierskiej, pouczenie o prawie

     odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dostarczenia przesyłki w przypadku, gdy odbiorcą jest

     konsument, określenie miejsca i trybu składania reklamacji.

6.  Status realizacji zamówienia jest widoczny na stronie Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na

     indywidualnym koncie Klienta.

7.  Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu

     lub je anulować, informując konsultanta e-mailem, o ile zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane i wysłane do Klienta.

8.  Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z  jego przyjęciem do realizacji. Sprzedawca może odmówić

     realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

9.  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem. Klient decyduje, czy zamówienie ma być

     realizowane częściowo, czy też z opóźnieniem, czy też w całości rezygnuje z zamówienia.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja

      zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów

      objętych taką oferta sprzedaży.

11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji gdy: Klient składając

      zamówienie podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych,

      brak jest kontaktu z Klientem pod wskazanym w zamówieniu adresem e-mail, złożone zamówienie

      uzasadnia podejrzenie, że zostało złożone przy użyciu cudzych danych oraz gdy Klient bez uzasadnionej

      dwukrotnie odmówił przyjęcia zamówionego towaru.

 

VI. Dostawa zamówionego produktu

 

1.  Towar zamawiany w Sklepie internetowym e-kleks.pl dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich

     lub na żądanie Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Klienta. Sklep

     internetowy zastrzega sobie prawo wyboru opcji dostawy "Dostawa e-kleks.pl" jedynie dla firm/kontrahentów stałych,

     objętych podpisaną umową handlową.

2.  Na czas otrzymania przesyłki składa się:

     - czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru i dokumentów sprzedaży, spakowanie towaru);

     - czas dostawy uzależniony od wybranego sposobu jego dostarczenia.

3.  Sklep nie odpowiada za nieterminowy przyjazd kuriera. W przypadku trudności z dostawą lub zmiany przez

     Klienta terminu dostawy Klient może skontaktować się z kurierem, powołując się na numer listu

     przewozowego podany w zamówieniu.

4.  Wydanie przesyłki przez firmę kurierską lub innego przewoźnika może nastąpić po wylegitymowaniu się

     dowodem osobistym faktycznego odbiorcy, dokonaniu zapłaty ceny, potwierdzeniu dokumentów zwrotnych

     załączonych do przesyłki.

5.  Klient zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić w obecności kuriera kompletność przesyłki, zgodność

     produktu z zamówieniem oraz czy nie wystąpiło jej uszkodzenie podczas transportu. Jeżeli towar jest

     niezgodny z zamówieniem Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, wypełniając załączony do przesyłki

     protokół reklamacyjny dostarczony przez kuriera.

6.  Kurier ma prawo odmówić wydania przesyłki jeżeli Klient przy doręczeniu nie posiada dokumentu tożsamości,

     wymaganej kwoty do zapłaty. Klient może ustalić z kurierem nowy termin dostarczenia przesyłki.

7.  Wraz z dostarczanym towarem wydane zostaną Klientowi faktura VAT lub paragon fiskalny, dokument

     gwarancyjny, o ile udzielenie gwarancji znajduje się w opisie towaru oraz inne dokumenty określone w

     potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient

     zgłasza do Sklepu żądanie uzupełnienia braków.

 

VII. Zwrot towaru. Niezgodność towaru z umową. Odstąpienie od umowy.

 

1.  Do dnia wysyłki towaru Klient ma możliwość zrezygnowania z zamówienia lub produktu składając

     informację e-mail lub telefonicznie w Biurze Obsługi.

2.  Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od

     dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres Sklepu, faxem lub

     telefonicznie w Biurze Obsługi. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej wystarczy wysłanie

     oświadczenia przed jego upływem (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw

     konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.

     2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)). W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w

     numer zwrotu. Numer ten można uzyskać na stronie Sklepu internetowego lub u konsultanta Biura Obsługi.

3.  Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną  działalnością gospodarczą

     oraz klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2.

4.  Zwrot towaru w przypadku, o którym mowa w ust. 2 odbywa się na koszt Klienta na adres Sklepu podany w

     formularzu zawierającym oświadczenie o odstąpieniu  od umowy. Zwracany towar nie może nosić znamion

     użytkowania. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, należycie

     zabezpieczony na czas transportu. W przypadku niespełnienia powyższych warunków towar nie zostanie

     przyjęty przez Sklep. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty

     odstąpienia od umowy. Zwrot towaru następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez pracownika sklepu.

5.  W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane należy opatrzyć w numer zwrotu RMZ. Numer ten można

     uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub u konsultanta w Biurze Obsługi. Numer ten powinien być

     opisany w widocznym miejscu na przesyłce. W przypadku niezastosowania się do powyższych wymogów

     E-kleks.pl może odmówić przyjęcia przesyłki.

6.  Jeżeli Klient dokonał zapłaty ceny w przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot ceny odesłanego towaru

     bez kosztów dostarczenia zwrotu towaru, nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania

     przyjęcia zwróconego towaru, przelewem lub przekazem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

7.  Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu

     cywilnego, w przypadku zaistnienia szkody w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy.

 

VIII.  Procedura  reklamacyjna

 

1.  Jeżeli dostarczony produkt posiada wady, Klient odsyła reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu na adres

     Sklepu wraz z reklamacją, fakturą zakupu lub paragonem fiskalnym oraz gwarancją. Wysłanie produktu w ramach

     może nastąpić po uprzednim dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego i uzyskaniu numeru deklaracji - numer RMA.

     Numer ten powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Opakowanie powinno należycie zabezpieczać

     towar  na czas transportu. Zgłoszenie reklamacji  powinno zawierać opis uszkodzeń, czas i miejsce ich ujawnienia

     oraz określać żądanie reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z  umową).

     W przypadku niezastosowania się do powyższych wymogów E-kleks.pl może  odmówić przyjęcia przesyłki.

2.  Koszty wysłania sprzętu wraz z reklamacją:

        -   klient detaliczny będący konsumentem obowiązany jest wysłać produkt na koszt e-Kleks

            Sp. j. za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na

            koszt e-Kleks;

        -   klient nie będący konsumentem wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy

            spedycyjnej. Po naprawie Sprzęt zostanie odesłany na koszt e-Kleks  Sp. j.

3.   W przypadku uznania reklamacji Sklep internetowy gwarantuje naprawę towaru lub zamianę na taki sam

      produkt pełnowartościowy stosownie do żądania reklamacji.

4.   Jeżeli reklamowany sprzęt okaże się sprawny i nie została wykryta wada, Klienta obciążają ewentualne

      koszty diagnostyki oraz koszty przesyłki.

5.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych  powstałych w czasie transportu rozpatrywane będą

      jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

6.   Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru z zamówieniem rozpatrzona  zostanie  na

      podstawie  pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego .W terminie dwóch dni  od daty otrzymania zgłoszenia

      reklamacyjnego Sklep internetowy skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia dalszego toku

      postępowania. Sklep internetowy nie realizuje zwrotów  na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o

      ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

      niebezpieczny ( Dz. U. 2000, .Nr 22,poz.271 z póżn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość

      może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od

      dostarczenia towaru  z zachowaniem procedury określonej w niniejszym Regulaminie.

7.   Reklamacje dotyczące  różnicy w  barwach  i w odcieniach barw produktów  nie stanowią podstawy do

      zwrotu towaru.

8.   Sklep rozpatruje reklamację w  terminie 14 dni i udziela Klientowi odpowiedzi na adres wskazany

      w formularzu  reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, uznaje się, że

      reklamacja  została uwzględniona. Odmowa uwzględnienia reklamacji wymaga uzasadnienia na

      piśmie. Do zachowania terminu , o którym mowa wyżej wystarczy wysłanie oświadczenia e-mailem o

      rozpatrzeniu reklamacji  przed jego upływem.

9.   Klient może odstąpić od umowy, gdy  podjęta dwukrotnie próba usunięcia wady towaru  nie powiedzie się.

10. Sklep odmówi przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, gdy  reklamacja nie spełnia wymogów  opisanych

      w niniejszym Regulaminie oraz gdy dotyczy  zdarzeń zaistniałych  wcześniej  niż na 30 dni  przed

      dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego.

11. W przypadku ujawnienia wad w dostarczonym towarze  Klient może skorzystać bezpośrednio z uprawnień

      gwarancyjnych  producenta we wskazanych w gwarancji serwisach. W celu skorzystania z uprawnień z

      tytułu gwarancji  Klient powinien udać się z reklamowanym towarem do wskazanego w karcie gwarancyjnej

      serwisu.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta będącego

       konsumentem  wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach  sprzedaży

      konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z póżn. zm.)

 

Adresy kontaktowe:

1.  Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o problemach  dotyczących Sklepu internetowego,

     Klient może przekazywać  do konsultanta Sklepu

       -          pocztą elektroniczną na   adres [email protected] ,  

       -          w godzinach  od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

       -          listownie na adres E-kleks.pl , ul. Warszawska , 22 87-100 Toruń

2.  Reklamacje należy zgłaszać  na adres:

       -         pocztą elektroniczną na  adres [email protected]

       -         listownie/przesyłką  na adres E-kleks.pl , ul. Warszawska , 22 87-100 Toruń

 

 3. Zwroty towaru  należy dokonywać na adres: E-kleks.pl , ul. Warszawska , 22 87-100 Toruń

 

 

IX. Pozostałe postanowienia

1.   Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.

2.   Zmiany Regulaminu Sklepu internetowego obowiązują Klienta od chwili ich  publikacji  na stronie www.e-

      kleks.pl dla wszystkich korzystających  ze Sklepu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw  nabytych

      osób korzystających ze Sklepu.

3.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających

      z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie i nienależyte wykonanie  zobowiązania jest spowodowane 

      okolicznościami, zna które Sklep nie miał wpływu pomimo zachowania należytej staranności. e-Kleks

      Kleks Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany Regulaminu Sklepu internetowego.

4.   Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego

      zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu , itp.).

5.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta będącego  konsumentem 

      wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o

      zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176 z póżn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o

      ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę  wyrządzoną przez produkt

      niebezpieczny (Dz.U. 2000, .Nr 22,poz.271 z póżn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług  

      drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144poz. 1204)  oraz  Kodeksu cywilnego.

6.   Pomimo naszych starań, aby publikowane informacje  o produktach  i usługach były aktualne i  prawidłowe,

      nie możemy zagwarantować, że nie zawierają one uchybień lub błędów. Dlatego ich wystąpienie nie może

      być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt

      z konsultantem z Biura Obsługi Klienta.

7.   Sądem właściwym do rozpatrywania  sporów wynikających z zawartej umowy  jest  sąd   powszechny

      właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8.   Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem  01.03.2012.

 

   

     

…………………………………


Siedziba firmy

E-kleks.pl
,
ul. Warszawska-7a
87-100 Toruń
tel. (56) 876-435-67
fax (56) 00-11-11-11
e-mail: [email protected]
NIP: 000-000-00-00

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 16.00

Oddziały
Akceptujemy płatności payu